Angela Chibalonza – Yahwe Lyrics And Translation From Lingala To English

Angela Chibalonza – Yahwe Lyrics And Translation From Lingala To English

Yahwe na bomoyi na ngai
(God in my Life)

Na yembeli yo po ete yo nde elikia na ngai
(I sing for you because you are my hope)

Tango nyoso na mabondeli
(All the time I am in prayer)

Soki na beleli yo, eh Yahwe, oyokelaka ngai
(If I sout for you, God, you listen to me)

Na manso yo osalali ngai na loba nini Yahwe eh
(In everything that you have done for me)

Nako pesa na yo se merci ih ih ih
(I will thank you)

INSTRUMENTAL

Aleluya, nayembeli yo Nzambe eh Elikia na nga ah
(Alleluia, I sing for you God my hope)

Na yembeli yo Nzambe, elikia na nga
(I sing for you God, my hope)

Na manso yo osalili ngai, na loba nini Yahwe eh eh
(In everything that you have done for my, What can I say God)

Nako pesa nayo merci papa
(I will thank you father)

Bomoyi yo opesi ngai, na loba nini papa na bana oh oh
(In the life that you have given me, what can I say, father of children)

Nako pesa nayo merci Papa
(I will thank you father)

Leave A Comments

Comments

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *